ශ්‍රේණිය තෝරන්න

2022 වර්ෂයේ ඉහත online පන්ති සදහා අදාළ whatsapp හා Telegram සමූහ සහ කාලසටහන් පහත බටනය click කිරීමෙන් ලබා ගන්න.

ශ්‍රේණිය තෝරන්න

6/7 ICT නොමිලේ පන්තිය

Saturday – 4.00p.m

(Danushka Sanjeewa)

8/9 ICT නොමිලේ පන්තිය

Sunday- 2.30p.m

(Danushka Sanjeewa)

General English පන්තිය

Saturday – 5.30a.m

(Dananjaya Rajapaksha)

දැනුමට අත්වැලක්…….. බුද්ධියට අවකාශයක්…………….

Cantact us – 0713700600

650/D Palanwatta Road/Arewwala/Pannipitiya

All Rights Reserved © copyright 2020 I Powered by Shilpa Danauwa